انتشارات کارآفرین آریا با شماره پروانه 25158 مجوز از وزرات فرهنگ و ارشاد در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی و آموزش از طریق داستان به کودکان این سرزمین بستری خاص را برای هم وطنان مهیا نموده است. امیداوریم برایتان تجربه منحصر به فردی را ایجاد کرده باشیم.

دکتر توکلی

مدیر مسئول انتشارات کارآفرین آریا

Share with Telegeram منتشرکردن درتلگرام