در کوچه باغ می آید/ آسمان میبارد/ آنسوی ترس های ما/ بهشت به حضور بیکران /راز شادابی می نوازد/ خنده هایت را قاب کردم/ واژه ها تا تولد آفتاب عریانند /برادری در دستانت مهربانست /عشق در نوجوانی سوزناک/ زندگی در رفاقت تو مرگ را می خندد/ آن روز که خاک ما را به آغوش می خواند/ آن روز که گل ها به مست ی پروانه ها م ی تابد/ آن روز که ما در باد ها م ی رقص ی م /آن روز که در نیستی می خندیم/ قاب خنده هایت- زیستن در نیستی را می پروراند/